PARTICIPATIENIEUWS

Belasting aangifte zorgkosten.

Belasting aangifte zorgkosten.

Heb je een chronische ziekte of beperking en heb je hoge zorgkosten, bekijk dan dit webinair van Iederin/meerkosten.nl https://youtu.be/HAbqlCPuKO4  

Lees meer
Inburgering

Inburgering

Beëindigen Focusgroep Inburgering   Deze focusgroep werd opgericht in 2020 om mee te denken en reflectie te  geven op inhoud en proces. De nieuwe Wet Inburgering is sinds 1 januari 2022  in gebruik. De Vraag De Focusgroep bestond uit 3 leden van Participatie raad...

Lees meer

Vacature

MEEDOEN we hebben een vacature De participatieraad praat namens de inwoners van Beverwijk mee over onderwerpen die te maken hebben het sociaal beleid. Maar dat kunnen wij niet alleen! Ben je geintresseerd om mee te denken/praten....... Stuur een kort mailtje naar...

Lees meer

Een antwoord op vele vragen

https://www.beverwijkwijzer.nl/ De Beverwijkwijzer wijst u de weg naar organisaties die hulp, zorg en advies bieden in uw buurt. Vooral uw vragen over zorg en ondersteuning, welzijn, wonen, opvoeding en gezin, werk geld en uitkering, vrijwilligerswerk, vervoer,...

Lees meer

Armoede bestrijding

Armoedebestrijding informatiemiddag in Hoofddorp 29 september 2022 Op dit moment worstelen veel mensen met een tekort aan financiën. Dat komt doordat gas, elektra en boodschappen duurder zijn geworden. Uiteraard is dit al gesignaleerd bij onze gemeente Als je een laag...

Lees meer
wij zoeken nieuwe leden voor de participatieraad

wij zoeken nieuwe leden voor de participatieraad

De participatieraad bestaat uit 7 tot 12 vrijwilligers met verschillende achtergronden. Wij denken samen met beleidsambtenaren en andere professionals na over de manier waarop inwoners kunnen worden betrokken bij sociale vraagstukken. De participatieraad buigt zich...

Lees meer
Vervoersbeperkingen RegioRijder

Vervoersbeperkingen RegioRijder

Participatieraad is bezorgd over de continuïteit van het wmo en leerlingenvervoer. 8 gemeenten in noord en zuid kennemerland hebben een gezamenlijk contract met de Regiorijder voor WMO en leerlingenvervoer. Het Regionaal Contractmanagent Team (RCT) bewaakt namens de...

Lees meer
Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021

In het jaarverslag van 2021 staan al onze activiteiten die we in 2021 hebben uitgevoerd op een rij. Het jaarverslag is te downloaden als pdf-bestand.

Lees meer
Eenzaamheid

Eenzaamheid

De coronapandemie heeft ongetwijfeld grotere eenzaamheid onder sommige groepen veroorzaakt.  De participatieraad heeft in 2021 in de werkgroep Jeugd aandacht besteed aan de specifieke vereenzaming onder jongeren en heeft bij de gemeente gepleit voor een krachtig...

Lees meer
Inburgering

Inburgering

Deze werkgroep is opgericht in 2020 en bestaat uit 3 leden van participatieraad Beverwijk, een bibliotheekmedewerker met aandachtsgebied basisvaardigheden (taal, digitaal, rekenen, computer) en een medewerker van de gemeente uit het sociale domein. In 2020 zijn...

Lees meer
Thuis in Oosterwijk

Thuis in Oosterwijk

Thuis in Oosterwijk is een langlopend project om de woon- en leefkwaliteit in de wijk Oosterwijk te verbeteren. Vanaf 2019 werken we daarin actief samen met inwoners, gemeente, betrokkenen en partners zoals handhaving, het sociaal team, woningbouwverenigingen en SWB....

Lees meer
Dorpsplan Wijk aan Zee

Dorpsplan Wijk aan Zee

Kansen voor welzijn, zorg en sport in het dorp De indruk bestond dat de inwoners van Wijk aan Zee niet tevreden waren over de voorzieningen op het gebied van welzijn, zorg en sport. Daarom is in 2019 onderzoek gedaan naar de behoeften op dat gebied zodat het beleid...

Lees meer
Dag van de sport 2022

Dag van de sport 2022

Op 27 augustus vindt in Beverwijk voor de tweede keer de Dag van de Sport plaats. Een groot aantal sportverenigingen werkt hieraan mee. Kom op deze dag kennismaken met allerlei sporten op verschillende locaties.     

Lees meer
Lokaal preventieakkoord

Lokaal preventieakkoord

In het kader van het Lokaal Preventieakkoord kiest elke gemeente twee extra thema’s uit het Nationaal Preventieakkoord. De participatieraad onderzoekt of het mogelijk is om sporten bij een organisatie of vereniging die deel uitmaakt van Uniek Sporten financieel te...

Lees meer
Sporten met een beperking

Sporten met een beperking

Van alle mensen in Nederland, heeft maar liefst 20% een beperking: 3 miljoen mensen. Voor Beverwijk met zijn 41.000 inwoners betekent dit dat grofweg 8.000 inwoners op de een of andere manier mindervalide is. Al deze mensen willen natuurlijk ook sporten, terwijl dat...

Lees meer
Gebruikersgroep Hulpmiddelen IJmond

Gebruikersgroep Hulpmiddelen IJmond

Het Gebruikersoverleg Welzorg bestaat uit leden van de drie IJmondgemeenten en adviseert gevraagd en ongevraagd over hulpmiddelen voor inwoners van de gemeenten. Ook praat de groep met de hulpmiddelenleverancier Welzorg over veel voorkomende klachten bij het leveren...

Lees meer
Doelgroepenvervoer ‘Regiorijder’

Doelgroepenvervoer ‘Regiorijder’

Doelgroepenvervoer is het vervoer van leerlingen en vervoer op basis van een Wmo-indicatie (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Een regionale klankbordgroep houdt de kwaliteit van dit vervoer in de gaten. De leden van de klankbordgroep komen uit de participatieraden...

Lees meer
Wie wil meedenken over een inclusief Beverwijk?

Wie wil meedenken over een inclusief Beverwijk?

In een inclusieve samenleving zijn er geen speciale voorzieningen voor mensen met een beperking. Alle voorzieningen zijn toegankelijk voor iedereen en iedereen kan er zelfstandig gebruik van maken. Een invalidentoilet is dus geen voorbeeld van inclusie; een toilet dat...

Lees meer
Kracht van meedoen

Kracht van meedoen

Dit project wil inventariseren wat de participatieraden van Beverwijk, Velsen en Heemskerk kunnen doen bij het ontwikkelen van een armoedebeleid. Ideeen die op tafel liggen: Inwoners vragen wat ze van het idee van een stadspas/IJmondpas vinden. Inwoners naar hun...

Lees meer
WMO-verordening vervangen

WMO-verordening vervangen

De participatieraad heeft geadviseerd om de bestaande Wmo-verordening te vervangen door een verordening Sociaal domein. Dat advies heeft de gemeente overgenomen.  

Lees meer
Toegang tot sociale teams: wie helpt mee?

Toegang tot sociale teams: wie helpt mee?

Het Sociaal Team Beverwijk wil zijn bereikbaarheid in 2022 anders en beter organiseren. De particpatieraad is benieuwd wat dit betekent voor mensen met een hulpvraag. Op initiatief van de participatieraad wordt daarom een werkgroep opgericht die de ervaringen van...

Lees meer
Overgang voor jongeren die 18 worden is lastig

Overgang voor jongeren die 18 worden is lastig

Zodra jongeren 18 worden, veranderen veel regels ingrijpend. Dit heeft vooral gevolgen voor kwetsbare jongeren die hulpverlening ontvangen op basis van de Jeugdwet. Dit blijkt uit een inventarisatie die is gedaan tijdens een indrukwekkende bijeenkomst op [datum] voor...

Lees meer
Toegankelijkheid sociale regelingen

Toegankelijkheid sociale regelingen

Samen met de gemeente onderzoekt de participatieraad of inwoners die een beroep willen doen op de sociale regelingen van Beverwijk, goed de weg kunnen vinden binnen de gemeentelijke organisatie. Dit noemen we de toegang tot het sociale domein. In 2019 heeft een...

Lees meer
Complexe jeugdzorg

Complexe jeugdzorg

De werkgroep Jeugd van de participatieraden in de IJmond heeft de uitkomsten ontvangen van de klantreis complexe jeugd. Een klantreis is een beschrijving van de ervaringen die iemand doormaakt bij het contact met een organisatie. In opdracht van de IJmondgemeenten...

Lees meer
Meer onderzoek naar IJmond-pas nodig

Meer onderzoek naar IJmond-pas nodig

De participatieraden in de IJmond hebben inwoners gevraagd hoe de gemeenten mensen met een laag inkomen beter kan bereiken en ondersteunen. Ondanks gemeentelijke inspanningen zijn er nog te veel mensen die geen gebruik maken van beschikbare regelingen, terwijl ze daar...

Lees meer
Subsidie voor mantelzorgers en vrijwilligers

Subsidie voor mantelzorgers en vrijwilligers

Subsidie voor mantelzorgers en vrijwilligers De werkgroep heeft 2017 geadviseerd om: de subsidieregeling niet in te voeren per 1 januari 2018; de subsidieaanvragen te behandelen volgens de concept-subsidieregeling; bij de betrokken organisaties te polsen wat zij...

Lees meer
Geen advies Inkoop huishoudelijke hulp

Geen advies Inkoop huishoudelijke hulp

De twee werkgroepen die zich bezighielden met de Inkoop van huishoudelijke hulp zijn in 2020 opgeheven. Zij richtten zich vooral op de kwaliteitseisen bij de inkoop. Omdat volgens de gemeente de GGD de inspectie uitvoert en onverwachts de werkplek kan bezoeken, is het...

Lees meer