Hoe werken wij

Werkgroepen

De participatieraad werkt met werkgroepen voor het opstellen van de adviezen aan de gemeente. Een werkgroep richt zich op een bepaald onderwerp uit het sociale domein. Een werkgroep kan bestaan uit mensen die ervaring en/of kennis hebben op dat gebied zoals:

 • inwoners
 • leden van de participatieraad
 • ambtenaren
 • eventuele externe deskundigen

Er zijn werkgroepen op de volgende lokale gebieden:

 • Inburgering
 • Plan van aanpak eenzaamheid
 • Thuis in Oosterwijk
 • Dorpsplan kansen voor welzijn, zorg en sport in Wijk aan Zee Fase 3
 • Aanpak personen met verward gedrag in Beverwijk
 • Toegankelijkheid Nieuw: opstellen Inclusie-agenda
 • Pilot financiële bijdrage sporters met een beperking
 • Klankbordgroep Doelgroepenvervoer

En regionale werkgroepen:

 • Uitvoeringsagenda Jeugd
 • Klantreis Intensieve Jeugdvoorzieningen
 • Kracht van Meedoen 2.0
 • Arbeidsmarkt

Gebruikersgroepen

Daarnaast zijn er gebruikersgroepen (klankbordgroepen) ingesteld om organisaties te adviseren vanuit het gezichtspunt van de klant. Gebruikersgroepen zijn er voor Welzorg en het Doelgroepenvervoer.

Groepen op basis van aandachtspunten

Het gaat hierbij om onderwerpen die misschien leiden tot een werkgroep. Het betreft meestal een groep leden uit de participatieraad soms met andere externe (ervarings-)deskundigen.

 

 

 

 

 

Werkwijze

Een werkgroep wordt ingesteld door de participatieraad maar werkt vaak onafhankelijk. De werkwijze is meestal als volgt:

 • Oriëntatiefase: waar gaat het over? welke informatie is beschikbaar?
 • Bepalen van de vraagstelling: wat is precies het probleem?
 • Maken van een planning: hoe gaan we het aanpakken?
 • Raadplegen van de inwoners: wat gaan we aan wie vragen en hoe?
 • Adviseren op basis van wat uit de raadpleging is gekomen en rapporteren aan de beleidsmakers (college van B&W en gemeenteraad)
 • Terugkoppelen: hoe vertellen we het resultaat aan de geraadpleegde inwoners?
 • Monitoren: doet de gemeente iets met onze conclusies en hoe pakt dat uit?