Speerpunten voor 2022 en 2023

Onze belangrijkste doelstellingen voor de komende twee jaar zijn:

Op weg naar een open en inclusieve samenleving

Ons doel is onze inwoners met een beperking te betrekken bij nieuwe kansen om op hun eigen manier volwaardig deel te nemen aan de samenleving.

Trefwoorden: gehandicaptenbeleid, vervoer, toegankelijkheid openbare voorzieningen en sport, veiligheid en werk en inkomen.

De organisatie van een robuust herstelbeleid voor jongeren

Ons doel is samen met en door jongeren beleid te formuleren om de coronapandemie snel en robuust om te zetten in nieuw elan en kansen. Geef jongeren middelen, maatregelen en beleid.

Trefwoorden: jongerenraad, ouderparticipatie, armoede in het gezin en bij jongeren, voorzieningen, voorkomen van een drop-out en ontwikkelen van een vitale jongerencultuur, verenigingsleven en sport.

Armoedebeleid

Ons doel is te onderzoeken hoe mensen met een kwetsbaar inkomen in de breedste zin zich willen en kunnen verzetten tegen extra armoede door hoge energiekosten, voedselschaarste, prijsstijgingen en inflatiegevolgen.

Trefwoorden: minimabeleid, schuldhulpverlening, kracht van meedoen, werk en inkomen, huisvesting en energietransitie. We willen hierbij ook op zoek naar nieuwe vormen van burgerparticipatie.

 

Werkwijze

Een werkgroep wordt ingesteld door de participatieraad maar werkt vaak onafhankelijk. De werkwijze is meestal als volgt:

  • Oriëntatiefase: waar gaat het over? welke informatie is beschikbaar?
  • Bepalen van de vraagstelling: wat is precies het probleem?
  • Maken van een planning: hoe gaan we het aanpakken?
  • Raadplegen van de inwoners: wat gaan we aan wie vragen en hoe?
  • Adviseren op basis van wat uit de raadpleging is gekomen en rapporteren aan de beleidsmakers (college van B&W en gemeenteraad)
  • Terugkoppelen: hoe vertellen we het resultaat aan de geraadpleegde inwoners?
  • Monitoren: doet de gemeente iets met onze conclusies en hoe pakt dat uit?