Meer onderzoek naar IJmond-pas nodig

De participatieraden in de IJmond hebben inwoners gevraagd hoe de gemeenten mensen met een laag inkomen beter kan bereiken en ondersteunen. Ondanks gemeentelijke inspanningen zijn er nog te veel mensen die geen gebruik maken van beschikbare regelingen, terwijl ze daar mogelijk wel baat bij zouden hebben. Onder hen veel anderstaligen, laaggeletterden en burgers met overheidsangst.

Richtinggevend advies

Op basis van dit onderzoek geven de Participatieraden het volgende advies:

  1. Doe nader onderzoek naar de kosten en baten van één IJmond-pas voor alle inwoners. Een stadspas is een krachtig middel om meer inwoners te bereiken met informatie over gemeentelijke ondersteuning bij laag inkomen en om de drempel te verlagen om hier ook daadwerkelijk gebruik van te maken.
  2. Ga actief op zoek naar ‘verscholen armen’ die nu nog geen gebruik maken van gemeentelijke hulp, maar daar mogelijk wel baat bij zouden hebben. Het onderzoek bevestigt hoe moeilijk het is om met deze groep contact te krijgen. Toch werkten bijna 100 inwoners vrijwillig mee aan het onderzoek; onder hen een grote groep potentiële cliënten voor hulp bij laag inkomen.
  3. Uit de antwoorden op de open vragen blijkt dat er nog veel te winnen valt wat betreft de informatie over, toeleiding naar, versimpeling en uitvoering van gemeentelijk armoedebeleid. Betrek de Participatieraden als gesprekspartner en schakel naar inwoners; inwoners zijn een essentiële informatiebron voor het versimpelen en verbeteren van armoedebeleid.

De Kracht van Meedoen-enquête is uitgevoerd tussen oktober 2021 en januari 2022 in nauwe samenwerking met Cliëntenbelang Noord-Holland. Via de enquête is onder meer gevraagd naar de behoefte van inwoners voor een stadspas. Een stadspas kan gebruikt worden om minimaregelingen in één keer aan te vragen, zoals korting op de zorgverzekering of schoolkosten en om bijvoorbeeld korting te krijgen op sport of cultuur. Zo kan iemand met weinig geld ook meedoen in de samenleving. Er is gepolst op wie de pas zichzou moeten richten – bijvoorbeeld alleen op kinderen of ook op volwassenen? Welke vorm inwoners het handigst vinden; een echte pas, een app of allebei? Ook is gevraagd naar bekendheid met en gebruik van de huidige gemeentelijke regelingen.

Dit onderzoek is een initiatief van participatieraden van Beverwijk, Heemskerk en Velsen.  Download hier het volledige advies.